Zakład Higieny Zwierząt i Mikrobiologii Środowiska


Dr hab. Adam Traczykowski, prof. nadzw. UTP -
Kierownik Katedry,

pok. 120, tel. (52) 37 49 705, e-mail: zoohig@utp.edu.pl,

Dr hab. Bożena Szejniuk, prof. nadzw. UTP

pok. 119, tel. (52) 37 49 795, e-mail: szejniuk@utp.edu.pl,.

Dr hab. Halina Olszewska, prof. nadzw. UTP

pok. 325, tel. (52) 37 49 790, e-mail: haol@wp.pl,

Dr inż. Katarzyna Budzińska - adiunkt

pok. 119, tel. (52) 37 49 753, e-mail: katarzynabudzinska@wp.pl,

Dr inż. Krzysztof Berleć - adiunkt

pok. 120, tel. (52) 37 49 793, e-mail: kberlec@wp.pl,

Dr Magdalena Michalska - adiunkt

pok. 120, tel. (52) 37 49 793, e-mail: magda.mich@wp.pl,

Dr inż. Anita Jurek - specjalista naukowo – techniczny

pok. 119, tel. (052) 37 49 753, e-mail: anita.jurek@utp.edu.pl

Mgr inż. Barbara Rzepczyk - specjalista inżynieryjno – techniczny

pok. 120, tel. (052) 37 49 705, e-mail: brzepczyk@wp.pl


 • Ocena metod higienizacji osadów ściekowych pod kątem bezpiecznego stosowania ich w środowisku przyrodniczy
 • Ocena sanitarno – higieniczna surowych osadów ściekowych pochodzących z różnych oczyszczalni ścieków
 • Analizy dotyczące zastosowania środków dezynfekcyjnych w różnych stężeniach i układach w celu odkażania osadów ściekowych
 • Ocena skuteczności kompostowania osadów surowych w skali laboratoryjnej i półtechnicznej, poprzez określenie czasu przeżywalności, bakterii wskaźnikowych
 • Badania bakteriologiczne wód powierzchniowych
 • Badania dotyczące oceny stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego ścieków i odpadów z przemysłu mleczarskiego, mięsnego oraz gnojowicy bydlęcej, świńskiej i owczej
 • Zastosowanie kompostu z odpadów komunalnych w nawożeniu gleb
 • Kompleksowe badania nad skażeniem mikrobiologicznym zróżnicowanych środowisk glebowych po zastosowaniu gnojowicy
 • Badania nad oceną oddziaływania uciążliwych obiektów komunalnych (oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, składowanie odpadów) na środowisko naturalne

Obecnie w Zakładzie realizowane są następujące projekty badawcze w ramach badań statutowych:

 • Barbara Rzepczyk (planowany temat rozprawy doktorskiej) „Dobrostan cieląt w różnych warunkach utrzymania” (specjalność naukowa: poprawa jakości produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem produkcji prozdrowotnej żywności)
 • Szymon Kluczek (rozprawa habilitacyjna) „Wskaźniki biochemiczne w surowicy krwi tuczników z uwzględnieniem systemu utrzymania i behawioryzmu socjalnego” (specjalność naukowa: poprawa jakości produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem produkcji prozdrowotnej żywności)
 • Katarzyna Budzińska (planowany temat rozprawy habilitacyjnej) „Higieniczne aspekty kompostowania pryzmy osadów ściekowych” (specjalność naukowa: oddziaływanie człowieka na różnorodność biologiczną i ekosystemy w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym, w tym zwłaszcza rolniczym oraz środowiskach zurbanizowanych)
 • Grzegorz Wroński – doktorant (otwarty przewód doktorski) „Wpływ wybranych środków dezynfekcyjnych na przeżywalność bakterii wskaźnikowych i chorobotwórczych w ściekach odzwierzęcych” (specjalność naukowa: oddziaływanie człowieka na różnorodność biologiczną i ekosystemy w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym, w tym zwłaszcza rolniczym oraz środowiskach zurbanizowanych)
 • Krzysztof Berleć – (planowany temat rozprawy habilitacyjnej) „Wpływ wybranych metod rekultywacji na kształtowanie się mikroflory wód powierzchniowych” (specjalność naukowa: oddziaływanie człowieka na różnorodność biologiczną i ekosystemy w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym, w tym zwłaszcza rolniczym oraz środowiskach zurbanizowanych


Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach:

 • zootechnika
 • ochrona środowiska

w ramach następujących przedmiotów:

 • Choroby zwierząt łownych
 • Ekologistyka.
 • Etologia zwierząt gospodarskich.
 • Higiena środowiska
 • Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt.
 • Mikologia i mikotoksykozy.
 • Mikologia stosowana.
 • Mikrobiologia.
 • Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Środowiskowe zagrożenia zdrowia
 • Technologie stosowane w ochronie środowiska

 • Skowron K., Olszewska H., Pawłowska A. 2011: Ocena wpływu procesu kompostowania na zmiany liczebności populacji grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych w osadach ściekowych. Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 13, cz.2, Koszalin 2011, 1485- 1506.
 • Budzińska K., Jurek A., Szejniuk B., Wroński G. 2011: Skuteczność usuwania zanieczyszczeń bakteriologicznych w procesach oczyszczania ścieków z zastosowaniem stawów biologicznych. Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 13, cz.2, Koszalin 2011, 1519- 1530.
 • Budzińska K., Jurek A., Szejniuk B., Michalska M., Wroński G. 2011: Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych. Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 13, cz.2, Koszalin 2011, 1543- 1558.
 • Szejniuk B., Budzińska K., Wroński G., Kostrzewa M.M., Jurek A. 2011: Przeżywalność pałeczek Salmonella Enteritidis w gnojowicy świńskiej. Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 13, cz.2, Koszalin 2011, 2049- 2059.
 • Budzińska K., Jurek A., Szejniuk B., Michalska M., Wroński G. 2011: Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”. Koszalin- Darłówko 2011, 178.
 • Budzińska K., Jurek A., Szejniuk B., Wroński G. 2011: Skuteczność usuwania zanieczyszczeń bakteriologicznych w procesach oczyszczania ścieków z zastosowaniem stawów biologicznych. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”. Koszalin- Darłówko 2011, 238.
 • Szejniuk B., Budzińska K., Wroński G., Kostrzewa M.M., Jurek A. 2011: Przeżywalność pałeczek Salmonella Enteritidis w gnojowicy świńskiej. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”. Koszalin- Darłówko 2011, 287.
 • Budzińska K., Brudnicki A. 2011: Analiza czystości mikrobiologicznej powietrza na terenie LPKiW w Myślęcinku. Ekologia i Technika, Vol. XIX, nr 1, 11 – 16.
 • Szejniuk B., Korytkowski B., Traczykowski A. 2011: Przeżywalność pałeczek Salmonella Senftenberg W775 w płynnych odchodach zwierzęcych. Ekologia i Technika, Vol. XIX, nr 1, 39 – 42.
 • Szejniuk B., Budzińska K., Wasilewski P., Gackowska K., Błocińska A., Wroński G. 2011: Ocena mikrobiologicznych wskaźników aktywności gleby. Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monografie nr 2p, „Kształtowanie i ochrona środowiska obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych”, Olsztyn 2011, 179.
 • Wroński G., Szejniuk B., Budzińska K., Jurek A. 2011: Analysis of mycological air pollution in selected types of livestock buildings. 2nd International Scientific Symposium for PhD Students of Agricultural Colleges “Innovative reserches supporting rural areas development”, 26 – 28 May 2011, Bydgoszcz, 49.