Zakład Hodowli Owiec, Kóz i Zwierząt Futerkowych


Dr hab. inż. Henryka Bernacka, prof. nadzw. UTP - kierownik Zakładu

p. 7a, tel. (52) 37 49 232, bernacka@utp.edu.pl

Dr inż. Dominika Gulda - adiunkt

p. 102, tel. (52) 37 49 445 , kynolog@onet.eu

Dr inż. Ewa Peter - adiunkt

p. 7b, tel. (52) 37 49 233, peter.ewa@utp.edu.pl

Dr inż. Małgorzata Przegalińska-Gorączkowska - adiunkt

p. 7b, tel. (52) 37 49 233, gosiap@utp.edu.pl

Dr inż. Natasza Święcicka - adiunkt

p. 6a , tel. (52) 37 49 231, natasza.swiecicka@utp.edu.pl

Dr inż. Jacek Zawiślak - adiunkt

p. 101 , tel. (52) 37 49 376, Jacek.Zawislak@utp.edu.pl

Mgr inż. Magdalena Mistrzak - technik, doktorant

p. 309 , tel. (52) 37 49 230, magdalena.mistrzak@utp.edu.pl


 • Analiza i ocena aktualnej sytuacji w chowie owiec, kóz i zwierząt futerkowych w woj. kujawsko-pomorskim i w kraju, uwzględniając strukturę rasową, jak i kierunki użytkowania.
 • Ocena składników funkcjonalnych w mleku kozim z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych.
 • Polimorfizm genetyczny wybranych genów owiec rasy merynos polski i mieszańców oraz jego związek z cechami użytkowymi.
 • Analiza populacji jeleniowatych na terenie działalności Okręgu Polskiego Związku Łowiectwa Bydgoszcz.
 • Badania dotyczące alternatywnego wykorzystania owiec i kóz; miejsca i roli małych przeżuwaczy w gospodarstwach agroturystycznych w tym zarówno w życiu człowieka-turysty, jak i funkcjonowaniu gospodarstwa.
 • Ocena wartości rzeźnej oraz jakości mięsa owiec, królików i jeleniowatych, jako produktów o wysokiej wartości odżywczej i dietetycznej.
 • Oznaczanie wybranych wskaźników biochemicznych krwi danieli z hodowli przyfermowej.
 • Wpływ wybranych czynników (rasa, wiek, płeć, rodzaj paszy oraz warunki utrzymania) na wyniki rozrodu, tempo wzrostu oraz jakość skór lisów, norek, królików i szynszyli na przykładzie wybranych ferm zwierząt futerkowych.
 • Ocena zachowań zwierząt z rodziny Canidae utrzymywanych w ogrodach zoologicznych na podstawie zaprojektowanych testów behawioralnych.
 • Wpływ czynników środowiskowych na chów i hodowlę zwierząt amatorskich.
 • Wykorzystanie wełny alpak do przerobu technologicznego.


Realizowane przedmioty dla studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt:

Kierunek: Zootechnika

 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Technologie chowu owiec i kóz
 • Chów i biologia zwierząt futerkowych
 • Technologie chowu zwierząt futerkowych
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolno żyjących
 • Amatorski chów zwierząt
 • Kynologia
 • Kynoterapia
 • Behawioryzm psowatych
 • Kynologia łowiecka

Kierunek: Ochrona Środowiska

 • Owce i kozy w krajobrazie rolniczym
 • Turystyka w zrównoważonym rozwoju regionalnym
 • Środowisko w aspekcie rozwoju regionalnego
 • Kynologia

Rok 2015

Oryginalne prace twórcze

 1. Bernacka H., Święcicka N., Naworska N., 2015. Application of sheep wool in preventing damage caused by deer in yung forest plantations. Acta Sci. Pol., Zootechnica, 14(4), 3 - 12.
 2. Bernacka H., Święcicka N., 2015. Warunki utrzymania królików w różnych systemach chowu. Przegląd Hodowlany, 4, 30-32.
 3. Święcicka N., Bernacka H., The effect of microclimatic parameters and the birth date on the number of Mahogany mink kits born and reared. Acta Agriculturae Scand, Section A, Vol. 65, No. 2, 115-121.
 4. Zawiślak J., Święcka N., Surma D., Bernacka H., 2015, Analysis of factors affecting the final body weight in selected rabbit breeds. Journal of Central European Ahriculture. 16(2), 28-37.
 5. Sulewski M., Urbaniak W., Traczykowski A., Budzińska K., Peter E., 2015. Fermentacja metanowa jako sposób zagospodarowania frakcji glicerynowej, będącej produktem ubocznym biopaliwa z olejów roślinnych. Przemysł Chemiczny. 94(12), 2142-2145.
 1. Kuźniewicz J., Gulda D. 2015. Utrzymanie porządku po psach. Aura Ochrona Środowiska. Dodatek do Aury. 1, 1-3.
 2. Kuźniewicz J., Gulda D. 2015. Opieka nad psami bezdomnymi. Aura Ochrona Środowiska. Dodatek do Aury 4,1-3.
 3. Kuźniewicz J., Gulda D., 2015. Schroniska dla psów. Aura Ochrona Środowiska. Dodatek do Aury 5, 1-3.
 4. Kuźniewicz J., Gulda D., Jak uniknąć ataku psa. Aura Ochrona Środowiska. Dodatek do Aury 6, 4-6.
 5. Kuźniewicz J., Gulda D., Psy w sztuce. Aura Ochrona Środowiska. Dodatek do Aury 10, 1-3.
 6. Kuźniewicz J., Gulda D. 2015. Psy wielkich ludzi. Aura Ochrona Środowiska. Dodatek do Aury 12, 5-6.
 7. Szweda M., Szarek J., Lew M., Szarek - Bęska A., Gulda D. 2015. Can liquorice extract and herbal solution prezent colonic mucosa damage caused by robenacoxib In dogs? Polish Journal of Veterinary Sciences. Vol. 18, no. 4, 793-798.

Monografie/rozdziały w monografiach

 1. Lik M., Błażejewicz-Zawadzińska M., Gulda D., Barczak T. 2015. Ośrodki rehabilitacji płazów i gadów. Wydawnictwo Uczelniane UTP Bydgoszcz

Doniesienia naukowe

 1. Bernacka H., Peter E., Karwowska D., 2015. Wpływ wybranych dodatków paszowych na tempo wzrostu jagniąt rasy merynos polski w starym typie. LXXX Zjazd Naukowy PTZ nt. „Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”. 21-23.09.2015, Bydgoszcz, 76.
 2. Bernacka H., Peter E., Karwowska D., 2015. Owce rasy merynos polski w starym typie hodowane w Polsce. Materiały Konferencyjne V Konferencji SITR nt. „Produkcja zwierzęca w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju”. 12.12.2015, Bydgoszcz,
 3. Bernacka H., Peter E., Mistrzak M., Stefan S., 2015. Analiza spożycia mleka krowiego, koziego I owczego w różnych grupach społecznych na podstawie przeprowadzonych ankiet. Materiały Konferencyjne V Konferencji SITR nt. „Produkcja zwierzęca w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju”. 12.12.2015, Bydgoszcz, 30.
 4. Bernacka H., Święcicka N., Zawiślak J., 2015. Analiza pogłowia norek różnych odmian hodowanych w Polsce w latach 1999-2013. Materiały Konferencyjne V Konferencji SITR nt. „Produkcja zwierzęca w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju”. 12.12.2015, Bydgoszcz,
 1. Błażejewicz – Zawadzińska M., Lik M., Barczak T., Gulda D., Zawiślak J., 2015. Herpetofauna ginąca na drogach. LXXX Zjazd PTZ. Streszczenia, Zesz. I.
 2. Błażejewicz - Zawadzińska M., Brochocka A., Lik M., Gulda D. 2015. Dipterofauna wybranych gospodarstw rolnych województwa kujawsko-pomorskiego. V Konferencja Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa Koło SITR przy UTP w Bydgoszczy. 31 Bydgoszcz.
 3. Błażejewicz - Zawadzińska M., Brochocka A., Lik M., Gulda D. 2015. Wstępne badania nad muchówkami (Diptera) nękającymi zwierzęta wybranych gospodarstw rolnych województwa kujawsko-pomorskiego. V Konferencja Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa Koło SITR przy UTP w Bydgoszczy. 32, Bydgoszcz.
 1. Daszkiewicz D., Bernacka H., 2015. Rola kóz w gospodarstwie ekologicznym. XXI Vedecka Konferncia Studentov. Fakulty agrobiológie a potravinovych zdrojov. Nitra, 16.
 2. Gulda D., Peter E., Błażejewicz-Zawadzińska M., 2015. Zastosowanie pomiarów goniometrycznych w ocenie ruchu psów i kotów. Materiały Konferencyjne V Konferencji SITR nt. „Produkcja zwierzęca w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju” Bydgoszcz,12.12.2015, 44.
 1. Gulda D., Zawiślak J., Błażejewicz-Zawadzińska M., Lik M. 2015. Zastosowanie fizjoterapii w dyscyplinie kynologicznej-dogtrekking. LXXX Zjazd PTZ. Streszczenia, Zesz. I.
 1. Job K., Peter E., 2015. Ocena warunków utrzymania rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx) w ogrodzie zoologicznym w Bydgoszczy. XXI Vedecka Konferncia Studentov. Fakulty agrobiológie a potravinovych zdrojov. Nitra, 23.
 2. Mistrzak M., Bernacka H., 2015. Mleczne produkty kozie źródłem żywności funkcjonalnej. Materiały Konferencyjne V Konferencji SITR nt. „Produkcja zwierzęca w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju”. 12.12.2015, Bydgoszcz, 54.
 3. Openchowska M., Bernacka H., Święcicka N., 2015, Wpływ warunków utrzymania na liczbę pozyskiwanych królików mięsnych. XXI vedecka konferncia studentov Fakulty agrobiológie a potravinovych zdrojov. Nitra 28.
 4. Peter E., Bernacka H., 2015. Analiza użytkowości rozpłodowej merynosa polskiego w starym typie na przykładzie owczarni w Kaźmierzewie. Materiały Konferencyjne V Konferencji SITR, nt. „Produkcja zwierzęca w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju”. 12.12.2015, Bydgoszcz,
 5. Peter E., Bernacka H., Karwowska D., 2015. Sytuacja na światowym i krajowym rynku mięsa owczego w latach 2000-2013. LXXX Zjazd Naukowy PTZ nt. „Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”. 21-23.09.2015, Bydgoszcz, 76.
 6. Peter E., Bernacka H., Karwowska D., 2015. Perspektywy hodowli owiec w Polsce. Materiały Konferencyjne V Konferencji SITR nt. „Produkcja zwierzęca w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju”. 12.12.2015, Bydgoszcz, 61.
 7. Peter E., Gulda D., Święcicka N., 2015. Ocena świadomości społecznej z zakresu pielęgnacji i żywienia kotów domowych (Felis catus) na podstawie przeprowadzonych ankiet. Materiały Konferencyjne V Konferencji SITR nt. „Produkcja zwierzęca w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju” Bydgoszcz,12.12.2015, 63.
 8. Święcicka N., Zawiślak J., Bernacka H., 2015. Wpływ wieku i kolejności wykotów na wybrane wskaźniki rozrodu szynszyli odmiany standard Chinchilla laniger. LXXX Zjazd Naukowy PTZ nt. „Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”. 21-23.09.2015, Bydgoszcz, 196
 9. Święcicka N., Zawiślak J., Bernacka H., 2015. Wpływ rodzaju stosowanych klatek na wielkość przyrostów masy ciała u norek. Materiały Konferencyjne V Konferencji SITR nt. „Produkcja zwierzęca w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju”. 12.12.2015, Bydgoszcz, 73.
 1. Święcicka N., Zawiślak J., Czuba N., 2015. Tendencje w hodowli psów ras polskich w Oddziale Bydgoskim Związku Kynologicznego w Polsce. LXXX Zjazd PTZ. Bydgoszcz, Streszczenia, Zesz. I. 230.
 1. Święcicka N., Zawiślak J., Peter E., 2015. Wpływ miejsca rozmieszczenia klatek na liczebność urodzonych i odchowanych szczeniąt szynszyli odmiany standard (Chinchilla lanigera) z uwzględnieniem wieku matek. Materiały Konferencyjne V Konferencji SITR nt. „Produkcja zwierzęca w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju” Bydgoszcz,12.12.2015, 73.
 2. Zawiślak J., Święcicka N. 2015. Tendencje w hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. LXXX Zjazd Naukowy PTZ, Bydgoszcz, 198.
 3. Zawiślak J., Święcicka N., Bernacka H., 2015. Analiza hodowli nutrii w Polsce. V Konferencja SITR, „Produkcja zwierzęca w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju”. 12. 2015, Bydgoszcz, 78.
 1. Zawiślak J., Święcicka N., Gulda D. 2015. Hotele dla zwierząt. V Konferencja Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa Koło SITR przy UTP w Bydgoszczy, 79, Bydgoszcz.
 2. Zawiślak J., Wachowski M., Święcicka N., Gulda D. 2015.Analiza wyników ocen psów ras polskich prezentowanych na Wystawach Międzynarodowych w Poznaniu w latach 2008-2014. LXXX Zjazd PTZ. Bydgoszcz, Streszczenia, Zesz. I. 232.

Artykuły popularno – naukowe

 1. Gulda D. 2015. Zoofizjoterapia. Format UTP. 2(73), 18-19.
 2. Kuźniewicz J., Gulda D., Wymagania stawiane współczesnej hodowli zwierząt futerkowych. Świat Rolnika 10(19) 2015, 50-53.
 1. Peter E., Święcicka N., 2015. XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Format UTP, 2(73), 48-49.
 1. Samsonowicz T., Peter E., 2015. Yardan - tygrys amurski (Panthera tigris altaica). Format UTP, 2(73), 60-61.
 1. Święcicka N. 2015. Charakterystyka wybranych czynników wpływających na wartość reprodukcyjną szynszyli. Informator dla hodowców szynszyli 3, 27-30
 2. Święcicka N., Zawiślak J. 2015. Kolejna wizyta studentów z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP) w Bydgoszczy w Skinpolex sp. z o.o. Hodowca Zwierząt Futerkowych. 62, 12.
 3. Zawiślak J., Święcicka N. 2015. Wystawa sprzętu i skór zwierząt futerkowych w Gądkach. Informator dla hodowców szynszyli 3, 12-13.
 4. Zawiślak J., Święcicka N. 2015. VIII Kujawsko – pomorskie seminarium i wystawa szynszyli. Informator dla hodowców szynszyli 3, 8-11.
 5. Zawiślak J., 2015. Rolnicza wiedza i umiejętności. Format UTP, 2, 75, 20-21.
2014

Oryginalne prace twórcze

 1. Bernacka H., Nowacka M., Zawiślak J. 2014. Zachowania wilka szarego w niewoli. Prz. Hod. 5, 41-45.
 1. Peter E., 2014. Gady – fakty i mity. Wiad. Zoot., R.LII, 1:92-99.
 2. Peter E., Brodzki P., 2014. Żółwie świata. Wiad. Zoot., R.LII, 2:155-161.
 3. Peter E., Bernacka H., Brodzki P., Węglarz M., 2014. Emys orbicularis – jedyny przedstawiciel Testudines w Polsce. Wiad. Zoot., R.LII, 3:113-120.
 1. Święcicka N., Bernacka H., Durawa B., Mistrzak M. 2014. The impact of the eropean beaver (Castor fiber) on the environment and economy. Acta Sci Pol. Zootechnika 13 (2) 51-62.
 2. Święcicka N., Bernacka H., Fac E., Zawiślak J. 2014. Prevalence and commonest causes for otitis externa in gogs from two polish veterinary clinics. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 17, 4.
 3. Zawiślak J., Święcicka N., Piwczyński D., Bernacka H. 2014. Influence of age, sex and evaluation year on conformation traits of standard chinchilla. Acta Sci. Pol., Zootechnica 13(1), 67-80.

Monografie/rozdziały w monografiach

 1. Bernacka H., Gulda D., Peter E., Święcicka N., Zawiślak J. 2014. Wybrane gatunki ssaków drapieżnych w polskich ogrodach zoologicznych. Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz.
 2. Kuźniewicz J., Gulda D., 2014. Behawioryzm psowatych. Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz.

Doniesienia naukowe

 1. Gulda D., Peter E., Bernacka H., Samsonowicz, T., Węglarz M., 2014. Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy. Materiały Konferencyjne IV Konferencji SITR, Tleń, 41.
 2. Karwowska D., Bernacka H., Peter E., Mistrzak M., 2014. Wykorzystanie owiec jako „żywych kosiarek” na wałach przeciwpowodziowych. Materiały Konferencyjne IV Konferencji SITR, Tleń, 43.
 3. Karwowska D., Bernacka H., Siwek N., Grzybowski K., 2014. Aktualny stan pogłowia oraz struktura rasowa owiec. Materiały Konferencyjne IV Konferencji SITR, Tleń, 44.
 4. Peter E., Bernacka H., Gulda D., 2014. Populacja żubra w Polsce w latach 1980-2012. Materiały Konferencyjne IV Konferencji SITR, Tleń, 58.
 5. Peter E., Bernacka H., Kasperska D., 2014. Skup i eksport owiec na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2000-2013. Materiały Konferencyjne IV Konferencji SITR, Tleń, 59.
 6. Peter E., Bernacka H., Kasperska D., Nowiński K., 2014. Analiza użytkowania owiec rasy wrzosówka na terenie Rezerwatu Przyrody Ostnicowe Parowy Gruczna. . LXXIX Zjazd PTZ, Siedlce, 219.
 7. Święcicka N., Zawiślak J. 2014. Wyniki rozrodu samic norek odmiany black cross w zależności od systemu krycia. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, Siedlce 15-17.IX.14, 274.
 1. Święcicka N., Zawiślak J., 2014. Wpływ systemu żywienia na wyniki sprzedaży skór norek. IV Konferencja SITR, 18-19.X.14, Tleń, 64.
 2. Zawiślak J., Święcicka N. 2014. Tendencje w hodowli szynszyli w bydgoskim okręgu hodowlanym. IV Konferencja SITR, 18-19.X.14, Tleń, 65
 3. Zawiślak J., Święcicka N., Piwczyński D., Marzęta K. 2014. Wpływ żywienia i płci na masę ciała lisa polarnego niebieskiego. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, Siedlce 15-17.IX.14, 245.

Artykuły popularno – naukowe

 1. Zawiślak J. Święcicka N. 2014. VII kujawsko-pomorskie seminarium i wystawa szynszyli. Informator dla hodowców szynszyli. Myślenice, 3, 13 – 15.
 2. Święcicka N., Zawiślak J. 2014. Przyczyny samo wygryzania i wypadania sierści u szynszyli. Informator dla hodowców szynszyli. Myślenice, 4, 20 – 22.
 3. Zawiślak J., Święcicka N. 2014. Bieżąca analiza aukcyjnej sprzedaży skór futerkowych. Informator dla hodowców szynszyli. Myślenice, 4, 26 – 28.
 4. Zawiślak J., Święcicka N. 2014. Transparentność hodowli zwierząt futerkowych. Format UTP, 46-47.
 5. Zawiślak J. 2014. Naturalne i piękne. Wieś Kujawsko – Pomorska, 154, 45.

Materiały konferencyjne

 1. Święcicka N., Zawiślak J. 2014. Dobrostan na fermach szynszyli. Transparentność hodowli zwierząt futerkowych - szynszyle. Minikowo, 7 czerwca, 9-12.
 2. Zawiślak J., Święcicka N., 2014. Aktualna sytuacja na światowym rynku skór zwierząt futerkowych. Transparentność hodowli zwierząt futerkowych - szynszyle. Minikowo, 7 czerwca, 18-20.Rok 2013

Oryginalne prace twórcze

 1. Bernacka H., Peter E., Mistrzak M. 2013. Fatty acid content in meat, heart, and liver of conventionally bred Polish Merino lambs. Med. Weter. 69(7), 424-427.
 2. Bernacka H., Peter E., Kasperska D., Mistrzak M. 2013. Performance evaluation of Alpine and Saanen goats in Poland in the years 2000-2011. Polish Journal of Natural Sciences. Vol 28 (3), 339-348.
 3. Bernacka H., Siwek N. 2013. Koza w tradycji i kulturze. Prz. Hod. 1, 31-33.
 4. Bernacka H., Niedźwiecki P., Kasperska D., Peter E. 2013. Zachowanie owiec rasy wrzosówka na murawach kserotermicznych. Prz. Hod. 4, 21-24.
 5. Drewka M., Monkiewicz M., Gulda D. 2013, Performance of warmblood mares in relation to breed in Poland in the years 2001-2010. Journal of Central European Agriculture 14(4), 1394-1401
 6. Gulda D., Drewka M., Monkiewicz M. 2013, Sports goniometry use in horses and cynology, Journal of Central European Agriculture , 14(4) p.1364-1373.
 7. Monkiewicz M., Drewka M., Gulda D., Zawiślak J. 2013. An influence of a feed supplement on values of selected hematological indicators and quality of movement of recreational horses. Polish Journal of Natural Sciences. Vol 28 (2), 175–183.
 8. Siminska E., Bernacka H., Grabowicz M., Sucharska I. 2013. The effects of genetically modified maize silage on the contents of fatty acids in body tissues of lambs. Journal of Central European Agriculture 14(1), 107-113.
 9. Stanek M., Peter E., Janicki B. 2013. Kontent of the calcium and phosphorus in the meat of Prussian carp (Carassius auratus gibelin BLOCH, 1783) from the Lake Gopło (Poland). Journal of Central European Agriculture 14(1), 1-10.
 10. Święcicka N. 2013. Influence of the air temperature and relative air humidity on the parameters of the reproduction of the scanbrown minks, Journal of Central European Agriculture 14(1), 407-419.

Podręczniki, monografie, rozdziały w monografiach

 1. Bernacka H., Drewka M., Gulda D., Monkiewicz M., Peter E., Święcicka N., Zawiślak J. 2013. Wybrane gatunki zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych. Wydawnictwo Uczelniane UTP, Bydgoszcz.
 2. Siwek N., Kasperska D., 2013. Opinie hodowców dotyczące aktualnej sytuacji owczarskiej w Polsce na podstawie przeprowadzonych ankiet. Rozdział w monografii: Nowe trendy w naukach przyrodniczych 4 pod red. M. Kuczera, Wyd. CREATIVETIME, Kraków, tom IV, 128-135.

Materiały konferencyjne

 1. Siwek N., Knapik M. 2013. Analiza spożywcza wybranych produktów pochodzących od owiec w wybranych grupach społecznych. Mat. Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – Nowe trendy w naukach przyrodniczych. Gdańsk, 213-216.
 2. Gulda D., Gierszewska B., Monkiewicz M., Drewka M. 2013. Kinestezja w rehabilitacji małych ssaków. Materiały V Bydgoskiego Kongresu Kół Naukowych “Studenci Miastu i Regionowi”. UKW Bydgoszcz , 239-242
 3. Drewka M. Monkiewicz M., Gulda D., Mrozek M. 2013. Pielęgnacja kopyt. Materiały V Bydgoskiego Kongresu Kół Naukowych “Studenci Miastu i Regionowi”. UKW Bydgoszcz, 243-247
 4. Monkiewicz M., Drewka M., Gulda D. Szymanowicz N. 2013.Klasyczne czy nowoczesne metody treningu młodych koni? Materiały V Bydgoskiego Kongresu Kół Naukowych “Studenci Miastu i Regionowi”. UKW Bydgoszcz, 236-238.

Doniesienia naukowe

 1. Bernacka H., Peter E., Grzybowski K., 2013. Jakość odżywcza mięsa owczego. III Konferencja SITR Górzno, 22.
 2. Bernacka H., Jarzynowska A., Chwalna A., Mistrzak M. 2013. Porównanie jakości jogurtów z mleka owczego, koziego, krowiego i mieszanego. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, Kraków, 229-230.
 3. Drewka M., Śmigała M., Monkiewicz M., Gulda D., 2013. Produkcja mleka w wybranych krajach UE i Świata. III Konferencja SITR Górzno, 33.
 4. Gulda d., Mistrzak M., Samsonowicz T., Węglarz M., 2013. Zastosowanie pomiarów pirometrycznych w ocenie stanu zdrowia gruczołu mlekowego u kóz. III Konferencja SITR, Górzno, 38.
 5. Karwowska D., Siwek N., Mistrzak M., Grzybowski K., 2013. Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagnięcego świeżego i poddanego mrożeniu. III Konferencja SITR, Górzno, 39.
 6. Mistrzak M., Bernacka H., Karwowska D., 2013. Właściwości prozdrowotne frakcji białkowej mleka koziego. III Konferencja SITR Górzno, 47.
 7. Mistrzak M., Bernacka H., Siwek N., 2013. Porównanie zawartości wybranych białek serwatkowych biologicznie czynnych w mleku kozim pochodzącym z gospodarstwa konwencjonalnego oraz ekologicznego. III Konferencja SITR Górzno, 48.
 8. Monkiewicz M., Drewka M. Gulda d., 2013. Wpływ systemu utrzymania na dzienne przyrosty masy ciała u źrebiąt rzeźnych. III Konferencja SITR Górzno, 49.
 9. Peter E., Bernacka H., Biedroń M., Kasperska D. 2013. Eksport jagniat rzeźnych prowadzony przezRegionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu w latach 1996-2011. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, Kraków, 259.
 10. Peter E., Bernacka H., Karwowska D., Sadowski T., 2013. Wpływ płci i wieku na zawartość składników mineralnych w mięsie jelenia szlachetnego (Cereus elaphus L). III Konferencja SITR Górzno, 50.
 11. Peter E., Bernacka H., Karwowska D., Sadowski T., 2013. Wpływ płci i wieku na zawartość tłuszczu i cholesterolu w mięsie jelenia szlachetnego (Cereus elaphus L). III Konferencja SITR Górzno, 51.
 12. Przegalińska-Gorączkowska M., 2013. Kuchenne atrakcje regionalne. III Konferencja SITR Górzno, 54.
 13. Przegalińska-Gorączkowska M., 2013.Oddziaływanie turystyki na środowisko przyrodnicze. III Konferencja SITR Górzno, 55.
 14. Przegalińska-Gorączkowska M., 2013.Rozwój wsi a agroturystyka. III Konferencja SITR Górzno, 56.
 15. Przegalińska-Gorączkowska M., 2013.Wpływ pozyskiwania funduszy europejskich na rozwój eko- i agroturystyki. III Konferencja SITR Górzno, 57.
 16. Siwek N., Kasperska D. 2013. Breeding alpacas in Poland-an alternative to Sheep breeding. IV International Scientific Symposiu m for PhD Students and students of Agriculture Colleges Bydgoszcz.
 17. Święcicka N. 2013. Wpływ czynników środowiskowych na jakość okrywy włosowej u szynszyli. Materiały konferencyjne : Praca hodowlana na fermie szynszyli z wykorzystaniem wzorca oceny po jego modyfikacji. VI Kujawsko - Pomorskie Seminarium i Wystawa Szynszyli, Minikowo, 28.
 18. Święcicka N., Zawiślak J., Szuprytowska M. 2013. Ocena czynników wpływających na adopcje psów w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, Kraków, 355.
 19. Zawiślak J., Święcicka N. 2013. Tendencje w hodowli królików ras mięsnych w bydgoskim okręgu hodowlanym. III Konferencja SITR Górzno, 61.
 20. Zawiślak J., Święcicka N., Drewka M., Monkiewicz M. 2013. Analiza pomiarów kopyt koni gorąco i zimnokrwistych. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ Kraków, 311.
 21. Zawiślak J., Święcicka N., Surma D., Bernacka H. 2013. Analiza czynników wpływających na końcową masę ciała u wybranych ras królików. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ Kraków,. 351.

Artykuły popularno-naukowe

 1. Zawiślak J. 2013. VI Kujawsko – Pomorskie Seminarium i Wystawa Szynszyli. Informator dla hodowców szynszyli. Myślenice. 3, 15 – 18.
 2. Zawiślak J. 2013. Żywienie szynszyli. Informator dla hodowców szynszyli. Myślenice, 4, 25 – 26.
 3. Zawiślak J., Wojciechowski J. 2013. Piękne i naturalne. Wieś Kujawsko–Pomorska. 143, 29.
 4. Zawiślak J., Wojciechowski J. 2013. Powrócono do tradycji. Wieś Kujawsko – Pomorska. 145, 27.
 5. Zawiślak J., Wojciechowski J. 2013. Na uniwersytecie o szynszylach. Wieś Kujawsko – Pomorska. 146, 40 - 41.
 6. Zawiślak J., Wojciechowski J. 2013. Nowe trendy w hodowli królików. Wieś Kujawsko – Pomorska. 146, 42 – 43.2012

Oryginalne prace twórcze z części A wykazu czasopism (z IF)

 • Borys B., Oprządek J., Borys A., Przegalińska-Gorączkowska M. Lipid profile of intramuscular fat in lamb meat. Animal Science Papers and Reports 2012. vol. 30 no. 1, 45-56. Institute of Genetics and Animal Breeding, Jastrzębiec, Poland.
 • Kasperska D., Kokoszyński D., Korytkowska H., Mistrzak M.. Effect of Age Sex on Digestive Tract Morphometry of Guinea Fowl (Numida Meleagris), Folia Biologica, 2012, vol 60, 1-2, 45-49, PL-ISSN 0015-5497 (print), ISSN 1734-9168 (online).
 • Stanek M., Stasiak K., Janicki B., Bernacka H. Content of Selected Elements in the Muscle Tissue and Gills of Perch (Perca fluviatilis L.) and Water From a Polish Lake. Pol. J. Environ. Stud. 2012. Vol. 21, 4, 1033-1038.

Oryginalne prace twórcze z części B wykazu czasopism MNiSW

 • Bernacka H., 2012. Rola owiec i kóz w gospodarstwach agroturystycznych. II Konferencja Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa nt. „Zastosowanie współczesnych osiągnięć naukowych w praktyce”. Duszniki Zdrój, 8-10. (referat plenarny).
 • Peter E., Sałacka J., Historia wystaw kotów. Prz. Hod., 2012, 5-6, 27-29.
 • Święcicka N., Zawiślak J., Kubacki S., Dominika G., Drewka M., Monkiewicz M. Analysis of results of conformation evaluation of the standard chinchilla achieved on the breeding farm. Polish Journal of Natural Sciences. 2012. Vol. 27 (1) 31-39.
 • Kasperska D. Polimorfizm genów białek mleka kóz i jego wpływ na cechy użytkowości mlecznej”. II Konferencja Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa nt. „Zastosowanie współczesnych osiągnięć naukowych w praktyce”. Duszniki Zdrój, 16-17. (referat plenarny).

Inne recenzowane prace w wydawnictwach (w tym suplementy i prace w zeszytach specjalnych)

 • Kubacki S., Traczyk L., Święcicka N. 2009. Charakterystyka rozrodu klaczy rasy małopolskiej z uwzględnieniem grup ojcowskich. BTN Seria B. nr 67 .
 • Zawiślak J., Święcicka N., Gulda D., Łaski B. 2009. Wyniki oceny pokroju lisów polarnych niebieskich na wybranych fermach zwierząt futerkowych w województwie kujawsko-pomorskim. Zesz . Nauk. Nr 252 Zootechnika 37 , 123-131.
 • Kubacki S. Zawiślak J., Święcicka N. 2010. Badania współzależności między terminem urodzenia, liczebnością miotu a masą ciała i oceną pokroju norek odmiany standard. BTN. seria B, nr 68.41-46.
 • Kubacki S., Święcicka N, Zawiślak J., Łaski B. 2010. Wyniki oceny fenotypu hodowlanego jenota (Nyctereutes procynoides Gray) na podstawie wybranej fermy w województwie kujawsko-pomorskim. BTN ,seria B, nr 68., 57-64.
 • Gulda D., Natasza Święcicka, Zawiślak J., Monkiewicz M., Drewka M.2010. Charakterystyka wartości użytkowej ras: jamnik szorstkowłosy, beagle i gończy polski na podstawie wyników prób pracy polowej psów myśliwskich. BTN. Seria B, nr. 69. 27-32.
 • Monkiewicz M., Drewka M., Gulda D., Zawiślak J., Kluczek Sz., Święcicka N.2010. Porównanie wieku koni i wyników zawodów w konkurencji ujeżdżenia w Polsce i we Włoszech. BTN. seria B, 69. 41-46.
 • Szarecki P., Zawiślak J., Gulda D., Święcicka N., drewka M., Monkiewicz M. 2010. Analiza wybranych schorzeń u psów na przykładzie gabinetu weterynaryjnego w Ciechocinku. BTN Seria B, 69.47-56.
 • Święcicka N., Łaski B., Zawiślak j., Gulda D., Drewka M., Monkiewicz M. 2010. Ocena licencyjna lisów srebrzystych (vulpes vulpes) na wybranych fermach zarodowych w województwie kujawsko-pomorskim. BTN. Seria B, 69. 57-66.
 • Zień A., Drewka M., Monkiewicz M., Gulda D., Święcicka N., Zawiślak J. 2010. Obserwacje zachowań stadnych koni podczas wypasu. BTN. Seria B, 69,67-74.
 • Święcicka N., Kubacki S 2010.: Wpływ środowiska zewnętrznego na cechy reprodukcyjne i użytkowe norek; Hodowca zwierząt futerkowych.
 • Gulda D. Monkiewicz M., Zawiślak J., Kubacki S., Święcicka N., Drewka M.2011.Analiza wartości użytkowej chartów na podstawie wyników krajowych konkursów Coursing w latach 2007-2008. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, seria B, 7-12.
 • Święcicka N., Wiśniewska N.,Kubacki S.,Zawiślak J., Gulda D.,Monkiewicz M., Drewka M.2011.Analiza wyników oceny pokroju szynszyli (Chinchilla veligera Mol.)odmiany standard z wybranej fermy zarodowej. Prace Komisji Nauk Rolniczych Biologicznych, seria B, 13-20.
 • Zawiślak J. Lorenc M., Kubacki S., Święcicka N., Monkiewicz M., Gulda D., Drewka M.2011. Charakterystyka cech pokroju oraz zależności pomiędzy masą ciała a wynikami oceny pokroju szynszyli (Chinchilla veligera Mol.) odmiany standard. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, seria B. 33-42.
 • Gulda D., Monkiewicz M., Święcicka N., Kubacki S., Zawiślak J., Drewka M.2011. Charakterystyka rezultatów psów klasy large na podstawie wyników uzyskanych podczas mistrzostw świata Agility 2007. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, seria B, 43-50.
 • Kubacki S., Łaski B., Zawiślak J., Kluczek Sz. 2010. Ocena pokroju norek odmiany standard w latach 2003-2007. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych. Seria B Nr 68, 47-56.
 • Zień A., Drewka M., Monkiewicz M., Gulda D., Święcicka N., Zawiślak J. 2010. Obserwacje zachowań stadnych koni podczas wypasu. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych. Seria B Nr 69, 67-74.
 • Kluczek Sz., Kubacki S., Zawiślak J. 2010. Wpływ wybranych witamin na przyrosty masy ciała u świń mieszańców tuczników. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych. Seria B Nr 69, 33-39.